ประกาศ!!!

ปิดปรับปรุงระบบข้อมูล TIM และเว็บไซต์ http://www.tim.takpho.go.th/

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก Tel::0-5551-8100